1. 1. Introduction
 2. 2. 宏,彻底剖析
  1. 2.1. 语法扩展
   1. 2.1.1. 源码解析过程
   2. 2.1.2. AST中的宏
   3. 2.1.3. 展开
  2. 2.2. macro_rules!
  3. 2.3. 细枝末节
   1. 2.3.1. 再探捕获与展开
   2. 2.3.2. 卫生性
   3. 2.3.3. 不是标识符的标识符
   4. 2.3.4. 调试
   5. 2.3.5. 作用域
   6. 2.3.6. 导入/导出
 3. 3. 宏,实践介绍
 4. 4. 常用模式
  1. 4.1. 回调
  2. 4.2. 标记树撕咬机
  3. 4.3. 内用规则
  4. 4.4. 下推累积
  5. 4.5. 重复替代
  6. 4.6. 尾部分隔符
  7. 4.7. 标记树聚束
  8. 4.8. 可见性
  9. 4.9. 临时措施
 5. 5. 轮子
  1. 5.1. AST强转
  2. 5.2. 计数
  3. 5.3. 枚举解析
 6. 6. 实例注解
  1. 6.1. Ook!

实例注解

此章节包含一些实际代码环境1中的宏,并附上说明其设计与构造的注解。


 1. 大部分情况下是如此